Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden het Kookavontuur


Artikel 1 Definities

1. Het Kookavontuur: De firma Verroen Interim Finance, optredend onder haar handelsnaam het kookavontuur.
2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met het Kookavontuur een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Het Kookavontuur te leveren producten en/of door Het Kookavontuur te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan de door Het Kookavontuur georganiseerde activiteiten.
3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Het Kookavontuur, die betrekking heeft op de producten en/of diensten van Het Kookavontuur.
4. Activiteit: de door Het Kookavontuur aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit:
a) het geven van kookcursussen;
c) het geven van workshops;
d) van grond tot mond arrangementen;
e) het begeleiden van kookgroepen;
f) homecooking


Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Het Kookavontuur te leveren producten of te verrichten diensten.
2. Het Kookavontuur kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.


Artikel 3 De prijs

1. De door het Kookavontuur opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en vervoerskosten en zijn gebaseerd op:
- inkoopprijzen;
- kosten van arbeidsloon;
- sociale lasten, belastingen.
2. De algemene prijzen vermeld op de website: www.hetkookavontuur.nl  zijn inclusief btw voor kookcursussen en individuele workshops en exclusief btw voor groepsarrangementen.
3. Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is het Kookavontuur gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Indien de klant zich naar aanleiding van de gepubliceerde agenda inschrijft voor een arrangement, workshop of kookles dan geldt dit als een overeenkomst, vanaf de dag van inschrijving. Inschrijving kan ter plaatse, per e-mail, telefoon en/of fax.
2. Indien de klant het Kookavontuur verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake van bepaalde door Het Kookavontuur te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3. Een door het Kookavontuur gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Het Kookavontuur in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Het Kookavontuur dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere communicatie van Het Kookavontuur nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.
4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Het Kookavontuur binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.
5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging van de zijde van de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.


Artikel 5 Betaling
1. Betaling van de betreffende activiteit genoemd in artikel 1.4 dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang

plaats te vinden. Dit betreft de hoofdsom van de activiteit waarbij drankjes en eventuele overige

zaken op basis van nacalculatie worden verrekend.

Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na dan is het Kookavontuur gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.

2 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Het Kookavontuur is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Het Kookavontuur is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst al gemaakte kosten.

3 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan het Kookavontuur de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend met een minimum van 1 %.

4 Alle redelijke kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige partij.

5 Het definitieve aantal personen voor een groepsactiviteit kan tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang voor de activiteit worden gewijzigd door de klant Dit aantal zal de definitieve prijs bepalen.

6 Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan het Kookavontuur voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150,00 vermeerderd met de omzetbelasting.

7 Indien de boeking binnen 14 dagen voor de activiteit plaatsvindt, moet de betaling direct bij boeking gebeuren.


Artikel 6 Opzegging van een groepskookles, workshop of proeverij.

1. Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is.
2. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk.
3. Indien de klant de overeenkomst ter zake van het geven van maatkooklessen, workshops of proeverijen dan wel tot het verzorgen en/of leveren van producten al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal deelnemende personen aan een bepaalde activiteit of het in datum verplaatsen ervan) geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van:
a) 25 % is verschuldigd indien tussen de opzegging en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 28 dagen zit;
b) 50 % is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 21 dagen zit; 
c) 75 % is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 14 dagen zit
d) de volledige prijs indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 7 dagen zit.


Artikel 7 Het verrichten van diensten

1. Het Kookavontuur zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten in overleg maar uiteindelijk naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Het Kookavontuur is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Het Kookavontuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.
2. Het Kookavontuur is niet aansprakelijk voor schade door de door Het Kookavontuur geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Het Kookavontuur die de schade hebben veroorzaakt.
3. Het Kookavontuur is noch tegenover de klant noch ten opzichte van derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerkers van het Kookavontuur die de schade hebben veroorzaakt. Voor gevolgschade is het Kookavontuur niet aansprakelijk.
4. Het Kookavontuur zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Het Kookavontuur verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:
- niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Het Kookavontuur en/of door Het Kookavontuur ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken van niet aan Het Kookavontuur toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Het Kookavontuur is in die gevallen niet schadeplichtig.